آشنایی با Molecular Dynamics

جریان در داخل وسایل کوچک مشابه وسایل بزرگ نیست. به عبارت دیگر ساز و کار لوله ها ، نازل ها، یاتاقان ها، توربو ماشین ها ، دریچه ها و دیگر اجزاء سیستم های الکترو مکانیکی بسیار کوچک (MEMS ) ، با عمل کرد آنها در مقیاس های معمولی  یکسان نیست. جریان در داخل این وسایل کوچک را نمی توان با معادلات ناویر-استوکس و شرایط مرزی مرسوم ، مدل کرد. به تجربه ثابت شده است که برخی پدیده ها در مقیاس های بسیار...