کد اویلر ضمنی مرتبه دوم بر روی شبکه بی سازمان

در این مطلب جریان غیرلزج (جریان اویلری) بر روی یک برآمدگی با روش تجریه بردار “رو” به 2 صورت صریح مرتبه دوم رانگ کوتا و همچنین ضمنی، به کمک کدنویسی با زبان فرترن تحلیل شده است. از مزایای اصلی این کد آن است که فرآیند تولید شبکه نیز در همان برنامه انجام می شود و کاربران گرامی می توانند به خوبی با مطالعه آن با اصول تولید شبکه های بی سازمان آشنا شوند. این کد توسط Hiroaki Nishikawa نگارش شده است و...