نرم افزار CD Adapco STAR-CCM

نرم افزار STAR CCM یکی نرم افزار در حوزه دینامیک سیالات محاسباتی بوده که توسط شرکت چند ملیتی CD-Adapco توسعه یافته است. این شرکت با نام کامل Computational Dynamics-Analysis & Design Application Company Ltd محصولات مختلفی را تاکنون معرفی کرده است که از آن میان فقط دو نرم افزار STAR-CD و STAR-CCM در زمینه CFD می‌باشد. این نرم افزار همانند نرم افزار فلوئنت، قابلیت تحلیل تمام رژیم های جریان و همچنین هندسه های پیچیده و جریان های چند...