معرفی نرم افزار ANSYS BladeModeler

نرم افزار ANSYS BladeModeler یکی از ابزارهایی که برای مدل سازی انواع مختلف پره ها (توربین، کمپرسور، پمپ و …) در انسیس مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار به راحتی می تواند تمامی پره ها را با پارامترهای مختلف برای یک تولید شبکه مناسب، ترسیم نماید. نرم افزار انسیس در مورد این نرم افزار توضیح زیر را به طور اجمالی ارائه نموده است: “BladeModeler is a specialized, easy‐to‐use tool for the  rapid 3‐D design of rotating machinery...