مجموعه مثال های ANSYS FLUENT Meshing

در نسخه 14.5 به بعد در نرم افزار ANSYS FLUENT، قابلیت و محیط جدیدی ارائه شده است که به کاربران اجازه می دهد تا تغییراتی در شبکه ایمپورت شده در فلوئنت را ایجاد نمایند. توجه داشته باشید که این محیط با نرم افزار ANSYS Meshing متفاوت بوده و در همان نرم افزار فلوئنت قرار دارد و در راهنمای این نرم افزار به خوبی تمامی ابزارهای موجود به خوبی آموزش داده شده است. در این مطلب هدف آن است که با ارائه فایل های مش...